Vilkår

Standard betingelser og vilkår (heretter kun omtalt som vilkår) med Enitro AS org.nr. 990909180 pr. 20.1.2009 for alle tjenester levert av Enitro AS. Avtalen ble sist revidert 1.08.2012.

1 Generelle bestemmelser
Begge parter er forpliktet til å kjenne til og følge de lover og regler som til enhver tid gjelder for denne typen virksomhet og informasjon som omfattes av avtalen. Kunden har ansvar for å innhente nødvendige konsesjoner fra Datatilsynet dersom dette er nødvendig etter Norsk lov. Kunden plikter til enhver tid å holde seg oppdatert på vilkårene i denne avtalen som vil være oppdaterte og tilgjengelig på Enitro AS hjemmesider. Tilbudet/avtalen/kontrakten er konfidensielt mellom partene.

Disse standard vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende benytter seg av Enitro AS sin hjemmeside, når man logger seg på, bestiller via telefon eller e-post eller tar i bruk tjenestene fra Enitro AS. Disse vilkår regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale om tjenesten.

Vilkårene beskrevet her, er alltid en del av Avtalen med Kunden, og supplerer eventuelle særlige betingelser og vilkår som tar for seg mer spesifikke sider av Tjenesten(e). Eventuell motstrid mellom disse vilkår og særlige vilkår knyttet til den enkelte tjeneste, går de særlige vilkår for Tjenesten, og eventuelle endringsbilag mv., foran. Tjenestene leveres av Enitro AS med den forretningsadresse som til enhver tid er registrert på enheten i enhetsregisteret (www.brreg.no).

Arbeid utføres normalt sett fra kl 0800 til kl 1600 alle ordinære virkedager. Feil meldes skriftlig til helpdesk (@) enitro.no

2 Risiko, eierforhold og plikter
Alle data som lagres på løsningen eies av Kunden. Enitro har ingen rett til disse dataene. Kunden må selv ordne med de nødvendige forsikringer for eget utstyr. Kunden har ansvaret for å sikre kontorene/server rommet mot innbrudd/brann. Kundens utstyr bør plasseres slik at den er sikret mot fysisk adgang fra uvedkommende. Kunden må sørge for tilstrekkelig internett linje. Enitro må ha VPN mulighet til kundens utstyr for å kunne utføre feilretting via internett.

Kunden får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kunden kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre. For levert programvare vil de vilkår som følger av produsentens regulering av immaterielle rettigheter, ha direkte anvendelse også for denne avtalen

3 Godtgjørelse/ Pris
Kunden betaler engangs etableringspris og månedlig abonnementsavgift i henhold til avtale/tilbud. Prisene fremgår av Enitros til enhver tid gjeldende prisliste. Prisendringer varsles i henhold til punkt 10.

4 Reklamasjoner, angrerett
Reklamasjoner skal skje skriftlig og være Enitro AS i hende senest 10 dager eter at årsaken til reklamasjonen oppsto for å kunne påberopes.  Registrering av domenenavn, sikkerhetssertifikater er ikke en vare, men en tjeneste levert elektronisk. En elektronisk levert tjeneste kan ikke returneres, og domenenavn/sikkerhetssertifikater faller derfor ikke inn under kjøpslovens angrerett.

For varer som faller inn under kjøpslovens regler om angrerett er det en angrefrist på 14 dager. Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

5 Datasikkerhet
Enitro plikter å følge sikkerhetsrutiner i henhold til kundens instrukser. Brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at ingen andre har tilgang til dette.

6 Tvister, lovvalg
Tvister mellom Enitro og kunden skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes av norsk rett. Fører slike forhandlinger ikke fram innen seksti – 60 – virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, kan saken reises for de alminnelige domstoler. Agder Tingrett vedtas som verneting.

7 Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, streik, lockout, og ethvert annet forhold som for øvrig etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av Partene kan si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra da varselet ble avsendt dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for Partene å opprettholde Avtalen.

8 Mislighold, skader og tap.
Mislighold av avtalen må omgående varsles den annen part skriftlig. Dersom partene vesentlig misligholder avtalen, og vedkommende ikke retter forholdet etter skriftlig påtale innen en frist på 14 dager, kan den annen part straks heve avtalen. Ved heving skal Kunden betale for utførte ytelser frem til hevingstidspunktet.

Enitro er bare ansvarlig for direkte skader og tap når skaden eller tapet er voldt ved uaktsomhet fra Enitro´s side. Enitro påtar seg ikke ansvar ovenfor tredjemann. Ved mislighold kan begge parter kreve erstatning iht. norsk lov for dokumentert økonomisk tap som er forårsaket av den annen part med følgende begrensninger:

a) Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, skade på andre gjenstander eller immaterielle verdier og krav fra tredjepart. Begrensningene gjelder ikke dersom parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Den part som vil påberope seg mislighold eller erstatning må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende part fikk kjennskap til misligholdet.

b) Erstatningsansvaret er alltid begrenset opp til det den samlende kvartals vise vederlag etter nærværende avtale, dog maksimalt 50 000 eks.mva pr. skadetilfelle.

Ved betalingsmislighold ut over 30 dager kan Leverandøren med 5 virkedagers skriftlig varsel, etter fritt valg stoppe enhver ytelse til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom partene, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter. Går kunden konkurs, tar Enitro AS pant i varer som er solgt til kunden.

9 Avtalens varighet
Dersom en kunde tar i bruk tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår. Tjenesten(e) fra Enitro AS er løpende tjenester med minste bindingstid slik som beskrevet i bestillingen eller i tilbudet. Avtaleperioden løper fra tidspunktet faktura ble utstedet fra Enitro AS (fakturadato). Om Kunden ikke mottar en faktura vil oppstart regnes fra det tidspunktet Tjenesten(e) ble gjort tilgjengelig for Kunden.

Alle nye avtaler gjelder i minst 12 måneder dersom ikke annet er avtalt i tilbudet/avtalen. Alle avtaler fornyes deretter eller etter endt avtalelengde automatisk for 12 måneder av gangen, frem til første dag i måneden, med en gjensidig rett for partene til å si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel før utløpet av hver periode. Annen varighet og oppsigelse av Avtalen mellom partene kan avtales i bilag.

For utstyr og programvare fra underleverandør kan Kunden ikke gjøre gjeldende annen varighet eller oppsigelse enn Enitro AS har i sin avtale med underleverandøren eller som følger av underleverandørens alminnelige kundeavtaler. Slike vilkår er tilgjengelig for Kunden ved henvendelse til Enitro AS.

10 Varsling av endringer
Generelle vilkår for Enitro AS kan endres med et varsel enten via e-post til den e-post adresse kunden opplyste/er ved bestillingen av en tjeneste eller via Enitro AS hjemmeside. Endringer av rent begunstigende karakter kan gjennomføres uten forutgående varsel.

11 Overdragelse
Rettigheter og forpliktelser etter denne Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten den annens parts skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Avtalen kan dog overdras til et annet selskap i samme konsern.

12 Nye versjoner – trejdeparts programvare.
Enitro AS kan kreve at Kunden skal gå over til ny versjon dersom den versjon Kunden har tilgang til ikke lenger supporteres av Enitro AS sin programvareleverandør.

13 Overforbruk eller driftsproblemer.
Dersom Kunden belaster serverne over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil Enitro AS gjøre Kunden klar over dette, samt anbefale Kunden til å enten inaktivere data eller oppgradere tjenesten til et høyere nivå. Dersom Kunden ikke etterfølger denne anmodningen innen 7 arbeidsdager, kan Enitro AS oppgradere Kundenes avtalte lagringskapasitet til et passende tjenestenivå. Kunden blir da forpliktet av de vilkår som foreligger for den valgte lagringskapasitet. Enitro AS kan ved overforbruk og etter særskilt fjorten – 14 – dagers varsel velge å avslutte tjenesten.

14 Lisenser
Kunden plikter til enhver tid å godta Microsofts lisensvilkår – les mer her.