Pris

Godtgjørelse - Betaling – Priser

  • Alle priser er eksklusive moms.
  • Betalingen skal skje i henhold til faktura forfall, 15 dager etter mottatt faktura om ikke annet er avtalt.
  • Faktureringen for drift skjer forskuddsvis pr. kvartal.
  • Ved forsinket betaling påløper morarenter (1,5 % pr. mnd.) + omkostninger etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.1976.
  • Ved overskridelse på betaling med 30 dager kan Enitro anse avtalen for hevet og avslutte sitt driftsarbeid med øyeblikkelig virkning, eller etter nærmere avtale fortsette driften.
  • Timeprisen for konsulent utgjør for tiden kr 890,- pr. time. Senior konsulent utgjør 1350,- pr. time. Minstedebitering er ½ time, deretter pr. påbegynt halvtime.
  • Prisen gjelder for 1 (ett) år av gangen. Dersom ingen av partene melder ønske om å reforhandle prisen innen tre måneder før 1 (ett) årstid , gjelder avtalen videre neste år med en prisøkning 01.01 lik konsumprisindeksen.
  • Prisen kan endre seg hvis en av våre software leverandører endrer prisene med mere enn +- 10%
  • Arbeid som ikke omfattes av kontrakten belastes i henhold til Enitro`s gjeldene prisliste.
  • Alle priser gjelder for arbeid innenfor vanlig arbeidstid (08:00-16:00 mandag-fredag). Reise faktureres per påbegynte time for reisetid etter gjeldende satser. Minstesats er kr 75,- pr. utrykning. I tillegg faktureres det kilometerpris fra første kjørte kilometer etter Statens satser for liten bil. Kostnader for evt. ferger, tog, fly, bomavgift, parkering, diett o.l. belastes i tillegg. Tillegg for arbeid og reise utført mellom kl. 16.00 og 20.00 er 50 % av ordinær timepris. Tillegg for arbeid og reise utført etter kl. 20.00, på offentlige helligdager og i helger er 100 % av ordinær timepris