TSM

IBM Tivoli Storage Manager (TSM) informasjon

I dag er TSM anerkjent i bransjen som en av lederne i datalagring. TSM beskytter millioner av systemer og applikasjoner over hele verden. Det er derfor produktet er valget for mer enn 80% prosent av Fortune Global 100 selskaper og 96 av de 100 finansinstitusjoner. Gartner plassert TSM i toppen eller “Magic Quadrant” for lagringsadministrasjon teknologi.

Det er en rekke årsaker til at så mange bedrifter velger TSM som verktøy for sik-ring og arkivering av kritiske data.

Her vil vi belyse 4 av de vanligste:

  1. ROI (Return of Investment)
  2. TCO (Total Cost of Ownership)
  3. Skalerbarhet og fleksibilitet
  4. Sikkerhet

1) ROI En overgang til TSM er en strategisk beslutning. Det å få èn løsning som gir store økonomiske besparelser er et godt argument. TSM benytter en unik teknologi for sikring av data som gjør det mulig å ta backup av langt større datamengder, ri-meligere og betydelig raskere enn andre løsninger.  En ROI på 12 måneder er lang fra uvanlig.

2) TCO Henger noe sammen med ROI. En TSM løsning har i de fleste tilfeller en svært gunstig pris. Svært mange opsjoner leveres med som standard kontra konkurre-rende løsninger, samtidig som kravet til nødvendig hardware og infrastruktur reduseres betraktelig grunnet TSM effektive metodikk for sikring av data. Med TSM er det langt mellom de gangene vi ser behov for oppgradering av miljøet for å ivareta backupvindu.

3) Skalerbarhet og fleksibilitet Det er i praksis ikke mulig å vokse ut av TSM. Valg av utstyr vil selvfølgelig til-passes størrelse på miljøet og vil enkelt kunne oppgraderes ved behov for ek-sempelvis mer diskplass, tapestasjoner eller kraftigere backupserver. utvidel-se/endringer gjøres med minimal eller ingen driftstans. TSM settes opp slik dere ønsker å sikre data og har ikke begrensninger til hvordan programvaren ”tillater”/fungerer. Med denne løsningen kan man skreddersy ned på filnivå på hvordan og når backup skal tas.

4) Sikkerhet TSM var designet for å sikre store miljøer (stormaskin) med 24/7 oppetid og flere terrabyte med data, allerede for 20 år siden. TSM’s arkitektur er derfor meget robust og feiltolerant, så fremt det er satt opp korrekt. Kryptering, backup gjen-nom brannmur, recoverylogging av TSM database og duplisering av backupdata er noe av det som ligger i et standard TSM oppsett/funksjonalitet.

Vi har på påfølgende side kort presentert de elementer i TSM som vi mener er de viktigste og som understøtter de 4 ovenstående punktene:

Administrasjon TSM har et Java grensesnitt hvor administrator overvåker og utfører nødvendige oppgaver. ”Operational Reporting” gir full kontroll over systemets daglige hen-delser fra et enkelt skjermbilde, og settes opp til å oversende rapporten som en e-post slik at det ikke er nødvendig å logge seg på TSM for å få daglig status. Typisk oversendes tidsstyrte hendelser (som backup status), status på TSMs database, status på hardware komponenter (som hvor mange tapestasjoner som er online/offline eller hvor mange ledige kassetter er i tapebiblioteket). Regelstyrt backup TSM benytter regler for backup. Disse angir bl.a. antall generasjoner av data som skal oppbevares, tidsgrenser for hvor lenge data skal være tilgjengelig for restore etter at de er slettet fra disk, typer av filer som skal inkluderes/ekskluderes fra backup. Det kan angis et felles regelsett for alle servere, eller ulike regelsett for forskjellige grupper av servere. Dette forenkler administrasjon av systemet ved at det ikke er behov for å definere og vedlikeholde ulike jobber for hver maskin og filsystem, men kun å angi hvilket regelsett som skal gjelde for en maskin. Progressiv backup TSM benytter en teknologi som kalles progressiv backup (progressiv, progresjon = utvikling). TSM kopierer til enhver tid bare data som er endret, og bruker denne kopien til å oppdatere sin fulle backup av systemet. På denne måten har du alltid en full backup av alle data, uten å belaste nettverk, servere, disk – eller tapesystemer med overføring av data som er uendret.

Dette er en del av designen og arkitekturen i TSM som i sin tid ble utviklet av IBM for administrasjon og sikring av store datamengder på stormaskin.  En robust database i TSM gjør denne teknologien mulig og lagrer ikke logger som flate filer. Dette gjør det derfor mulig å kjøre progressiv backup.

Lagringshierarki TSM kan benytte ulike lagringsteknologier, og flytter automatisk data mellom disse. Den vanligste måten å benytte denne funksjonen på – som vi også anbefaler alle kunder å benytte – er å la daglig backup gå til disk, og deretter kopieres til tape. Backupdata på samtlige servere ligger i sin helhet på disk, med unntak av fulle backuper av databaser, som backes opp direkte til tape. Dette gir den beste kombinasjonen av rask backup/restore og kostnadseffektiv langtidslagring. Backup til disk har vært en standardfunksjonalitet fra første versjon av produktet i 1992, og er ikke en tilleggsfunksjon.

Bruk av disk gjør at backup og restore kan foretas parallelt til/fra mange systemer, og tiden reduseres derved drastisk. Ved flytting av data videre til tape, sorterers data slik at alle data fra en enkelt server blir liggende sammenhengende på tape. Dette sikrer at restore går så raskt som mulig, hvis det skulle være behov for restore fra tape. Lagringen på disk gjør også at man i stor grad unngår stadig start/stop på tape under backup. Dette er viktig for å oppnå maksimal hastighet, og redusere slitasje på både tapestasjoner og kassetter.

Intelligent Restore Alle sikkerhetskopierte filer, både fra siste backup og tidligere backupversjoner av filene, lagres i både disk -og tapesystemet og er tilgjengelige for restore. Dette gjør at en disk, katalog eller en enkeltfil kan raskt gjenskapes slik de var etter siste backup, eller slik de var på et tidligere tidspunkt. En TSM administrator be-nytter seg av det webbaserte grensesnitt for administrasjon og trenger ikke vite noe om hva som utgjør en komplett restore, eller hvilket volum en spesifikk fil ligger på. Dette håndteres av TSM hvor all informasjon om backup filene finnes i TSMs database. TSM benytter et regelverk som defineres for sikkerhetskopiering, arkivering og automatisering. Dette regelverket tilpasses de behov og krav som en som bedrift har. F.eks. vil en kunne sikre at bedriftskritiske data skal lagres på disk i backup-systemet for å sikre raskest mulig restore. Med TSM må en altså ikke tilpasse de restore krav en har til backupløsningen, men kan i stedet implementere de Service Level Agrement (SLA-er) en har med brukere direkte i TSMs policy regelverk. Dette regelverket kan defineres så finmasket som en har behov for, helt ned på enkeltfil eller katalog nivå om ønskelig. Reorganisering av data Etter hvert som nye versjoner av endrede data blir backet opp, vil det ikke lenger være behov for å ta vare på de eldste versjonene. Når gamle, uaktuelle versjoner utgjør mer enn en viss prosentandel av kapasiteten på disk/tape, vil TSM automatisk flytte data som fortsatt er aktuelle til nye taper, og resirkulere de gamle tapene. Slik sikrer vi at tapene til enhver tid er optimalt utnyttet, og at kostnadene for tape holdes så lavt som mulig. Arkivering TSM har arkivering som en særskilt tjeneste, uavhengig av backup. Arkivering skjer til et eget sett med tapekassetter. Dette gir optimal utnyttelse av arkive-ringsmedia. Arkivkopier kan gis en brukerspesifisert “levetid”, hvoretter de au-tomatisk slettes. Sikkerhet i TSM TSM holder all oversikt over backupdata i en egen relasjonsdatabase. I denne benyttes tradisjonelle databaseteknikker, som commit/rollback og recoverylogger. Vi implementer TSM slik at det benyttes 2 kopier av denne basen, som lagres på ulike disker.

Ved mediefeil på disk eller tapekassetter vil TSM både kunne hente tilbake tapte data fra katastrofesettet av taper. TSM har også en funksjon for gjenoppbygging av kopi av tapte/skadde tapekassetter.

Backup og restore gjennom brannmur TSM benytter utvalgte porter etter deres ønske/behov, og gjennomfører back-up/restore gjennom brannmur på en svært enkel og sikker måte. Dette settes opp på både backupserver og klient som skal tas innlemmes i løsningen. Kommunikasjonen kan settes opp til å initieres enten fra innsiden eller utsiden, og sikres gjennom ID og passord samt kryptering for å verifisere serverne.

Backup av åpne filer Standard funksjonalitet i TSM og sikret at alle filer og directory tas backup av selv om de er åpne og/eller endres under backup.

Image backup Standard funksjonalitet som benyttes for å gjenskape et bilde av hvordan en server var på et gitt tidspunkt. Restore av et image går vesentlig raskere enn tradisjonell restore. Fordelen med TSM er at dette er en jobb som gjøres internt på backupserver. Det er ikke behov for å oversende data fra server. En image backup kan kopieres til tapekassett, DVD/CD plate og sendes til lokasjon hvor en server skal gjenskapes. Brukes ofte i tilfeller hvor tilgjengelig båndbredde er liten eller hvor det ikke er mulig å gjenskape data over linjer.

Kryptering Også en standard funksjonalitet. Benytter både DES 56 bit og AES 128 bits kryp-tering. Data krypteres på klient ved backup og sendes kryptert til TSM server. Data lagres også kryptert på backup media.

Backup over SAN (LAN-fri backup, Serverfri backup) TSM har støtte for begge deler gjennom egen agent. Det viser seg at TSM’s me-todikk gjør at det sjelden er behov for å benytte seg av et SAN for å få backup gjennomført i tide. Men det støttes på alle populære operativsystem. Disaster Recovery Manager Integrert disaster recovery planlegging Leveres med ”Extended Edition” og lager automatisk en plan for rekonstruksjon av TSM serveren dersom denne skulle gå tapt. Planen inneholder også en oversikt over krav til hardware, liste over taper som skal benyttes, instruksjoner, og scriptfiler som automatiserer gjenoppbygging av TSM server og alle andre servere. Systemadministrator kan også legge inn tilleggsinformasjon som skal inngå i planen, f.eks. spesielle instruksjoner for gjenoppbygging av andre servere, liste over kontaktpersoner, bedriftsinterne katastroferutiner osv. TSM support og vedlikehold 1 års vedlikehold og generell support for TSM programvare inngår fra produsent.

Støttede operativsystemer og applikasjoner TSM støtter over 30 ulike operativsystemer og databaser plattformer og har en sertifisert liste på mer enn 500 forskjellige lagringsenheter.

IBM TSM, Tivoli software
Magic Quadrant
Figur 1. Magic Quadrant for lagring Resource Management og SAN Management Software

Magic Quadrant - backup

Kilde: Gartner (Mars 2012)

Leave a comment

Antivirus beskyttelse